>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانی   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:2


  tick  بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی - صفحه:173-198

  tick  بررسی شناختی ساخت معنای به گویانه از طریق فرایند منفی سازی در زبان فارسی - صفحه:199-222

  tick  بند متممی اسم در زبان فارسی - صفحه:247-269

  tick  روند دستوری‌شدگی انگار / انگاری - صفحه:49-72

  tick  ساختواژۀ تحلیلی‌ پیوندی زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی - صفحه:147-172

  tick  ستاک بی ستاک: توزیع واژگونه های فعلی برپایۀ نظریۀ صرف توزیعی - صفحه:25-48

  tick  سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو - صفحه:271-285

  tick  شواهد الکتروانسفالوگرافیک بازنمایی عصب شناختی مشخصه های آوایی ,و واجی واکه های زبان فارسی در قشر شنوایی مغز - صفحه:223-245

  tick  عذرخواهی یا عدم عذرخواهی: رویکردی بیناحوزه ای به تحلیل کلام عذرخواهی های رسمی در رسانه های ایران - صفحه:73-95

  tick  معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی - صفحه:97-119

  tick  نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی: شواهدی از افراد زبان‌پریش بروکا - صفحه:121-145

  tick  واکاوی تعامل انسان و طبیعت در ضرب‌المثل‌های زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی بوم‌گرا - صفحه:1-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved