>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآیند فهم متن در متون دستوری رمز گشایی تعدادی از واژگان کلیدی «الکتاب» سیبویه (با محوریت جلد اول)  
   
نویسنده میرحاجی حمیدرضا ,کرم زادگان زهراء
منبع ادب عربي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:55 -71
چکیده    متنهای دستوری مانند هر متن دیگر به روشهای علمی برای دریافت مفاهیم و معانی موجود در عبارتها و جمله های متن نیازمندند. واژه ها، اصطلاحات و ترکیبات، اسلوب ها و ساختارهای جمله، پیش فرض ها و مفروضات نویسنده، مبانی و اصول اساسی و اولیه، عوامل سرنوشت ساز و نقش آفرین در فرایند معنایابی متون دستوری هستند.«الکتاب»به عنوان اولین کتاب مدون در زمینه صرف و نحو زبان عربی، نیز از این اصول زبانی و برون زبانی مستثنی نیست. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی وبا استناد به اصطلاحات علم اصول، به بررسی تعدادی از واژگان کلیدی «الکتاب» می پردازد که در سنگ بنای «الکتاب» به وفور از آن ها استفاده شده است و اصولی چون ترادف، تضاد، اشتراک لفظی، حقیقت لغوی و عرفی بر آن ها اعمال گردیده است. تلاش نگارندگان بر این بوده است که با بررسی تطبیقی مسائل مطرح شده بر برش هایی از متن کتاب، تاثیر مستقیم واژگان بر متن، به مخاطب نشان داده شود و عواقب سوء فهم واژگانی به وی گوشزد گردد.
کلیدواژه متون دستوری، «الکتاب» سیبویه، علم اصول، معنا یابی، رمز گشایی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved