>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی معناشناسی واژه سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی  
   
نویسنده کاظمی سهلوانی حسن ,دیباجی ابراهیم ,رضایی هفتادر غلام عباس
منبع ادب عربي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:249 -260
چکیده    سلام واژه ای است قرآنی با 43  بار تکرار و پنج  جلوه معنایی که خداوند، انبیای خود را با آن درود گفته و مردمان را در جهت تحیّت به آن فرمان داده است. این واژه در ساخت های گوناگون صرفی و وجوه متعدد نحوی در قرآن آمده است. بررسی وجوه اعرابی و ساخت های صرفی این واژه و کشف رابطه معنایی آن، رسالت این مقاله است تا با شیوه تحلیلی پاسخی بر این تفاوت ها بیابد. افق نگاه این مقاله آرای طوسی و گاه مقایسه با آرای دیگران بوده و دریافته که بافت متن سوره و نوع مخاطب آن، در ساخت صرفی خاص این واژه و دلالت آن تاثیر مستقیم دارد و گاه در یک آیه و در  یک اسلوب دو جلوۀ اعرابی را شاهدیم که این خود بیانگر یکی از جنبه های اعجاز ساختاری قرآن بوده و بررسی ادبی آن در حوزه های صرف و  نحو و بلاغت در این مقاله آمده است.
کلیدواژه معناشناسی، قرآن، سلام، تفسیر تبیان، تحیّت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه تهران, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved