>
Fa   |   Ar   |   En
   شخصیّت‌پردازی در رمان اللّص والکلاب اثر نجیب محفوظ  
   
نویسنده جمشیدی فاطمه ,میمندی وصال
منبع ادب عربي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:133 -152
چکیده    در هر رمان اساسی ترین عنصر منتقل کننده موضوع، شخصیّت های آن رمان است؛ رمان تجلی گر رفتار و حالات شخصیت هایی است با نام ها و ویژگی های منحصربه فرد که هریک بدیل یک شخصیّت در عالم خارج هستند که نویسنده این شخصیت ها را با الگو گرفتن از افراد واقعی می آفریند و تصویرگر رفتار این شخصیّت ها در برابر محیط و دیگر افراد است؛ از این رو وی برای خلق اثری ارزشمند، باید مهارت کافی در شخصیّت پردازی داشته باشد. پژوهش حاضر کوششی است برای نشان دادن اهتمام نجیب محفوظ، رمان نویس مشهور و معاصر مصری، به عنصر شخصیّت و شیوه‌های گوناگون شخصیّت پردازی در آثار خود که در این مجال به بررسی این عنصر در رمان «اللّص والکلاب» بسنده شده است. عامل اصلی گزینش رمان اللص والکلاب اثر نجیب محفوظ، جایگاه و موقعیت ادبی نویسنده و رمان های او به ویژه رمان موردنظر در عرصه داستان نویسی عربی است؛ چراکه برخی او را نقطه عطف داستان نویسی عربی به شمار آورده اند. در این پژوهش ابتدا به تعریف و جایگاه شخصیّت در ادبیات داستانی اشاره شده است و پس از برشمردن اقسام شخصیّت و شیوه های پردازش آن، شخصیّت های رمان اللص والکلاب اعم از ایستا، پویا، قراردادی و ... با توجّه به معیارهای ارزیابی، معرّفی و در معرض دید خواننده قرار داده شده اند.
کلیدواژه عناصر داستان، رمان مصری، شخصیّت‌پردازی، نجیب محفوظ، اللّص والکلاب
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved