>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم  
   
نویسنده فوادیان محمد حسن ,فرازی علی رضا
منبع ادب عربي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:241 -260
چکیده    چند معنایی و تشابه شکلی ساختارهای زبانی، ممکن است به ابهام و پوشیدگی در کلام بیانجامد. اما از آن جا که زبان به حسب کارکرد و فایده خود، باید از این کاستی به دور باشد، لازم است با تکیه بر قرینه ها، این پوشیدگی از معانی زدوده شود. یکی از این قرینه ها که در زمره قرینه های لفظی جای می گیرد، آهنگ جمله است که با دگرگونی و تفاوت یافتن آن، یک جمله واحد می تواند معانی گوناگونی یابد، یا ساختار آن از دیگر ساختارهایی که هیات نوشتاری مشابهی دارند، متمایز شود؛ چرا که هر جمله، متناسب با مقام و موقعیتی که در آن گفته می شود، با آهنگ مشخصی ادا می گردد و همین آهنگ، می تواند آن را از ساختارهایی که ظاهری مشابه آن دارند، اما معانی شان متفاوت است، متمایز کند. از آنجا که در قرآن کریم ساختارهای مشابه، با معانی متفاوت یا متعدد به فراوانی یافت می شود، در این پژوهش، کوشش شده است پس از بیان مفهوم آهنگ جمله و کارکردهایش در زبان، ضرورت توجه به آن در قرآن کریم و نقشش در شکل گیری یا تعیین معانی آیات، بررسی شود.
کلیدواژه قرآن ,آهنگ جمله ,نحو ,معنا
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار دانشگاه تهران, ایران, دانش آموخته دوره دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی, ایران
پست الکترونیکی farazi1365@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved