>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعارنیمایوشیج و بدر شاکر سیاب  
   
نویسنده سیفی طیبه ,مرادی کبری
منبع ادب عربي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:273 -306
چکیده    نیمایوشیج و بدر شاکرسیاب، دو شاعر پرآوازه شعر نو در ایران و عراق، با بهره گیری از مفاهیمی که رنگ ها القا می کند، به تصویرسازی از زندگی شخصی و اجتماعی خود در شعر پرداخته اند. بی-شک تجارب شخصی هر شاعر و حیات ادبی و محیط اجتماعی و سیاسی پیرامون او از عوامل زمینه-ساز حضور رنگ ها در اشعار او است.حوادث تلخ و شیرین مشابهی که در زندگی خصوصی و اجتماعی نیما و سیاب رخ داده است، حیات ادبی مشابهی را برایشان رقم زده و موجب نزدیکی دلالت رنگ ها و بسامد به کارگیری آن، در اشعار این دو شاعر شده است.در این پژوهش کوشش شده است بسامد کاربرد رنگها و جایگاه آن، در تصاویر شعری این دو شاعر بررسی شده، موارد دلالت های مشترک و متفاوت رنگ ها استخراج شود و اندیشه های مشابه آنها در به کارگیری این پدیده زیبایی شناسی تبیین گردد.براساس این پژوهش مشخص شد که رنگ سیاه، پرکاربردترین رنگ در اشعار نیما و سیاب است که نشان از غلبه سیاهی بر ذهن و روح شاعر دارد. دلالت های مشترک این رنگ در اشعار هر دو شاعر، گواه شباهت زمینه های اندیشه ای آنها به یکدیگر است. بررسی همه جانبه اشعار دو شاعر، موید اشتراکات قابل توجه در تجارب فردی و اجتماعی و سیاسی آنها دارد. علاوه بر این، بسامد کاربرد و مفاهیم و دلالت های رنگ های سفید، سرخ و زرد نیز در اشعار آنها مشابه است.
کلیدواژه رنگ ,شعر معاصر ,فارسی ,عربی ,نیمایوشیج ,بدرشاکرسیاب
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, استادیار دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved