>
Fa   |   Ar   |   En
   نمود مراحل روان شناختی سوگ در دل سروده های مادران سوگوارعصرجاهلی واسلامی  
   
نویسنده میمندی وصال ,جمشیدی فاطمه
منبع ادب عربي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:247 -272
چکیده    سوگ فرآیندی است که آدمی به عنوان موجودی اجتماعی، ناگزیر از تجربه ناخواسته آن بوده و هست و مهم ترین عاملی که زمینه ساز این حالت روانی است، مرگ است. مرگ بیش از آن که پدیده ای بیولوژیک و مورد توجه زیست شناسان و پزشکان باشد، موضوعی اجتماعی، فرهنگی و روانی است که حزن و اندوه را برای فرد یا افرادی از جامعه بشری به همراه دارد و در این میان، شاعران به دلیل ذوق هنری سرشار خود، در درک این احساس و انعکاس و بازگو کردن آن، بسیار موفق تر از سایر طبقات جامعه ظاهر شده اند. امّا با وجود این، نباید تلاش های متخصصان سایر علوم – ازجمله روان شناسان - را در آشکار سازی این فرآیند نادیده گرفت. پژوهشی که هم اکنون فراروی شماست، بیانگر مراحل برخورد مادران سوگوار عصر جاهلی و آغازین سال های ظهور اسلام، در غم فقدان فرزندان خویش است و این مهم از طریق بیان اجمالی حالت های روانی فرد داغ دیده در مراحل مختلف سوگ - که توسط روان-شناسان به اثبات رسیده است - و سپس نمود این حالت ها در سوگ سروده های این زنان سخن سرا، مورد کنکاش قرار گرفته است.
کلیدواژه رثا ,روان شناسی ,مراحل سوگ ,مادر
آدرس دانشگاه یزد, استادیار دانشگاه یزد, ایران, کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved