>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میانجیگری استرس بر رابطه بین رضایت شغلی و روحیه خدمتی فرماندهان و مدیران آموزش یکی از نیروهای مسلح  
   
نویسنده اسکندری مجتبی ,محسنلو حسن
منبع روان شناسي نظامي - 1393 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:63 -80
  
کلیدواژه روحیه، رضایت شغلی، استرس
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved