>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی  
   
نویسنده مهرابی حسینعلی ,میرزایی غلامرضا ,فتحی آشتیانی علی ,کرمی نیا رضا
منبع روان شناسي نظامي - 1394 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:29 -38
چکیده    مقدمه: با توجه به ضرورت ارزیابی عوامل موثر در سبک زندگی در نیروهای نظامی، در این مطالعه به تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی در سبک زندگی نیروهای نظامی پرداخته شد. علاوه بر این، پیش بینی سبک زندگی بر اساس این مولفه ها از دیگر اهداف این مطالعه بود. روش: در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 172 نفر از یکی از واحدهای نظامی مستقر در اصفهان به شیوه تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نیروهای نظامی (پوشن)، پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت روانی2 (hplpii) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که با بالا رفتن سن، سابقه خدمت و درجه نظامی، نمرات سبک زندگی کاهش می‌یابد در حالی که با بالا رفتن ویژگی‌های شخصیت دینی تقوا و برون‌گرایی، سبک زندگی بهتر می‌شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که به ترتیب چهار مولفه سابقه خدمت، ویژگی شخصیتی موافق بودن، احساس مسئولیت و درجه نظامی در مجموع 13/6درصد از سبک زندگی را در نیروهای نظامی تبیین می‌کند(p<0.05)
کلیدواژه سبک زندگی، ویژگی‌های شخصیتی، نیروهای نظامی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved