>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه نیم‌رخ مهارت‌های ذهنی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه رزمی‌کار  
   
نویسنده زید آبادی رسول ,نجفی پور فرشاد
منبع روان شناسي نظامي - 1394 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:67 -80
چکیده    مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسۀ منتخبی از مهارت‌های ذهنی در بین ورزشکاران نخبه و غیرنخبه نیروهای مسلح و همچنین مقایسۀ آنها با ورزشکاران نخبۀ ملی‌ انجام گردید. روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع علی مقایسه‌ای می‌باشد. بدین منظور تعداد 141 ورزشکار نخبه و غیر‌نخبه رزمی‌کار به صورت تصادفی از جامعه‌های مربوطه انتخاب و پرسشنامۀ مهارت‌های ذهنی اوتاوا3 را تکمیل نمودند. این پرسشنامه 12 مهارت ذهنی را در سه دسته مهارت‌های ذهنی پایه، مهارت‌های روان‌تنی و مهارت‌های شناختی مورد سنجش قرار می‌دهد. تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس چند‌متغیره و t مستقل و با استفاده از نرم‌افزار spss 18انجام شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که ورزشکاران نخبۀ نیروهای مسلح در هشت مهارت روانی شامل اعتمادبه‌نفس، تعهد، هدف‌گزینی، آرام‌سازی، نیروبخشی، تصویر‌سازی، تمرین ذهنی و طرح‌ریزی مسابقه نسبت به ورزشکاران غیر‌نخبه به طور معنا‌داری امتیازات بالاتری کسب کردند، اما در چهار مهارت روانی کنترل ترس، مقابله با استرس، تمرکز و بازیابی تمرکز تفاوتی بین آنها مشاهده نشد. این در حالی بود که ورزشکاران نخبۀ ملی نسبت به ورزشکاران غیر نخبه، علاوه بر مهارتهای فوق در دو مهارت مقابله با استرس و تمرکز نیز به طور معناداری امتیازات بالاتری کسب کردند. بحث: یافتهها نشان می‌دهد که احتمالاً سطوح بالاتر مهارت‌های روانی در نزد بازیکنان نخبه می‌تواند یکی از دلایل کسب موفقیت آنان در مسابقات باشد. بر اساس این یافته‌ها به مربیان نیروهای مسلح پیشنهاد می‌شود که با ‌به کارگیری مهارت‌های فوق برای ورزشکاران غیرنخبه (که موفق به کسب مقام نشده‌اند) باعث ارتقای سطح عملکرد این ورزشکاران شوند. همچنین به رزمی‌کاران نخبه توصیه می‌شود که مهارت‌های کنترل ترس، مقابله با استرس، تمرکز و بازیابی تمرکز را برای دستیابی به اجرایی هر چه بهتر و حفظ سطح مهارتی خود بهبود بخشند.
کلیدواژه مهارت‌های ذهنی، ورزشکاران نخبه، ورزشکاران غیر نخبه، نیروهای مسلح
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری, ایران, سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved