>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر بازی رایانه ای ورزشی بر بهبود تمرکز در زنان ورزشکار شاغل در یک سازمان نظامی  
   
نویسنده اسلامی گلیردی فاطمه ,اسماعیلی نسب مریم ,آگیلار وفایی ماریا
منبع روان شناسي نظامي - 1394 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:45 -53
چکیده    مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر بازی رایانه ای ورزشی بر بهبود تمرکز در زنان شاغل در یک سازمان نظامی بود. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل و نمونه گیری از نوع در دسترس با جایگزینی تصادفی می باشد. نمونه، شامل30 زن ورزشکار شاغل در یک سازمان نظامی است. گروه آزمایش برای 4 هفته، به انجام بازی رایانهای پرداختند. درحالی که گروه کنترل، این دوره را بدون هرگونه مداخلهای گذراندند. قبل و بعد از این مرحله، دو گروه با آزمون d2مورد سنجش قرار گرفتند. جهت انجام پژوهش از آزمون d2، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و یک نوع بازی رایانه ای ورزشی، استفاده گردید و آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس آنکووا به منظور تحلیل دادهها، به کار رفت.
کلیدواژه بازی رایانهای ورزشی، تمرکز، زنان ورزشکار
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved