>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی آموزش سخت‌رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده  
   
نویسنده بهامین قباد ,راه‌ نجات امیر محسن ,کرمی‌نیا رضا ,دوران بهناز ,دباغی پرویز
منبع روان شناسي نظامي - 1392 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:6 -14
چکیده    مقدمه: بیماران افسرده از افکار پیاپی خودکشی رنج می‌برند،بدین دلیل افسردگی می‌تواند کشنده باشد. همچنین افسردگی در بوجود آمدن اختلالات جسمانی به خصوص بیماری‌های قلبی - عروقی نقش بسزایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش سخت‌رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده انجام گرفت. روش‌: پژوهش حاضر، یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد.دراین مطالعه تاثیر آموزش سخت‌رویی به عنوان متغیر مستقل بر افکار خودکشی سربازان افسرده مورد مطالعه قرار گرفت. آزمودنی‌ها 24 نفر بودند که به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند؛ سپس به گروه آزمایش در طی 10 جلسه یک ساعته همراه با تکلیف، مولفه‌های سخت‌رویی (تعهد، کنترل و چالش) آموزش داده شد.متغیر افکار خودکشی در شرایط پیش و پس‌آزمون با مقیاس افکار خودکشی بک اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط پیش از درمان تفاوت معناداری در متغیرهای وابسته پژوهش وجود نداشت اما پس از اجرای روش درمانی، تفاوت معناداری در افکار خودکشی سربازان افسرده دیده شد.بحث: آموزش مولفه‌های سخت‌رویی می‌تواند در کاهش میزان افکار خودکشی سربازان افسرده موثر باشد. بنابراین می‌توان از بسته آموزشی سخت‌رویی به عنوان یک مکمل درمانی مفید، در طرح‌های مبارزه با خطر خودکشی بهره جست.
کلیدواژه سخت‌رویی ,افکار خودکشی ,افسردگی
آدرس دانشگاه پیام نور, دکترای تخصصی روانشناسی و استادیار دانشگاه پیام نور ایلام, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا اعظم (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا اعظم (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دکترای تخصصی روانشناسی و استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا اعظم (عج) تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دکترای تخصصی روانشناسی بالینی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved