>
Fa   |   Ar   |   En
   نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده‌های نظامی  
   
نویسنده خدادادی سنگده جواد ,احمدی خدابخش ,محسن زاده فرشاد ,خانزاده مصطفی
منبع روان شناسي نظامي - 1392 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:29 -38
چکیده    مقدمه: نوجوانی مرحله حساسی برای شروع خطرپذیری مصرف مواد است. این پژوهش با هدف بررسی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در خطرپذیری مصرف مواد نوجوانان خانواده‌های نظامی صورت گرفته است.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری متشکل از کلیه نوجوانان دختر و پسر خانواده نظامی شهر تهران بود که 457 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس‌های خطرپذیری نوجوانان ایرانی، نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف استفاده شد . داده ها با استفاده از شاخص‌های آماری همبستگی، مستقل و مدل سازی معادلات ساختاری، به کمک نرم افزارهای 18 spss و 50/8 lisrel، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین پسران و دختران از نظر خطرپذیری مصرف مواد، نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف تفاوت معناداری وجود دارد. نظارت والدین از طریق همنشینی با همسالان دارای تاثیر معنا‌دار بر سو مصرف مواد است و مدل واسطه ای ارایه شده 16 درصد از واریانس خطرپذیری مصرف مواد را تبیین ‌می‌کند.بحث: توجه جدی به نقش نظارت والدینی در کاهش همنشینی با همسالان منحرف و به دنبال آن کاهش احتمال خطرپذیری مصرف مواد از سوی نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است.بنابراین در برنامه‌های پیشگیرانه لازم است جهت کاهش این رفتار عوامل مذکور را مدنظر قرار دهد.
کلیدواژه مصرف مواد ,نظارت والدینی ,همنشینی با همسالان ,نوجوان
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved