>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه کودکان کارکنان نیروهای مسلح  
   
نویسنده امیری محسن ,فتحی آشتیانی علی
منبع روان شناسي نظامي - 1392 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:6 -19
چکیده    مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین به مادران، بر کاهش پرخاشگری، رفتارهای قانون شکنانه و افزایش عملکرد رفتاری در کودکان 7 تا 10 سال کارکنان نیروهای مسلح بود.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. از این رو از بین 120 نفر از مادرانی که پرسشنامه فهرست رفتاری کودک را تکمیل کرده بودند، تعداد 30 نفر که فرزندانشان دارای بالاترین نمره بودند به عنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب‌شده و بعد از همتا سازی آنان بر اساس سن، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گماری شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد رفتاری و فهرست رفتاری کودکان بود. آموزش رفتاری والدین در قالب 9 جلسه نود دقیقه‌ای در گروه آزمایشی اجرا شد. در پایان دو گروه، پرسشنامه‌های مذکور را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: تحلیل نتایج بیانگر تاثیر اثربخشی آموزشی بر افزایش عملکرد رفتاری و همچنین نشانگر تاثیر اثربخشی آموزشی در کاهش، پرخاشگری و رفتارهای قانون شکنانه کودکان مادران گروه آزمایشی، نسبت به گروه کنترل بود.بحث: آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، قانون شکنانه و افزایش عملکرد رفتاری کودکان در معرض ابتلا به مشکلات رفتاری دارای اهمیتی اساسی است. پژوهش‌ها نیز بر لزوم انجام و وجود چنین آموزش‌هایی برای والدین تاکید دارند. این پژوهش با چنین توجهی به اهمیت مشکلات دوران کودکی نشان داد که آموزش رفتاری مادران می‌تواند از مشکلات رفتاری کودکان دبستانی پیشگیری به عمل آورده و از وقوع بیش از حد این قبیل مشکلات بکاهد.
کلیدواژه آموزش رفتاری والدین ,عملکرد رفتاری ,پرخاشگری ,قانون‌شکنی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved