>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (16-13 سال) شاهد و ایثارگر  
   
نویسنده اسماعیلی مریم ,شکیبایی ‌فرشته ,یعقوبیان فاطمه ,سبزیان سعیده ,مهدوی سعیده
منبع روان شناسي نظامي - 1392 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:39 -51
چکیده    مقدمه: هدف اصلی این پژوهش اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان دختر نوجوان شاهد و جانباز شهر اصفهان (16-13ساله) بود.روش:پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی ‌فرزندان نوجوان دختر شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1389-1388 در شهر اصفهان بود که از میان آنان گروه نمونه به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری،پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه توانایی‌ها و مشکلات (sdq) (گودمن، 1997) بود. پس از اعمال مداخله، پس آزمون اجرا و 4 ماه بعد پیگیری اجرا شد. یافته‌هابااستفادهازآمارتوصیفی واستنباطی ونرم‌افزار- 19spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر اساس طرح درمان کوهن و همکاران(2001) بوده است.نتایج:داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری بررسی شد.نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت میان گروه‌های آزمایش و کنترل در کاهش مشکلات رفتاری در مرحله پس آزمون(02/0 > p) و پیگیری(001/0 > p) و افزایش توانایی نوع‌دوستی(03/0 > p) معنادار بود. بحث: نتایج حاکی از آن بود که مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما مشکلات روان‌شناختی نوجوانان را کاهش و باعث ارتقا توانایی‌های آنان شده است. نتایج پیگیری پس از چهار ماه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در میزان مشکلات و توانایی تفاوت وجود دارد و اثربخشی مداخله بعد از چهار ماه باقی مانده بود. در مجموع این تحقیق استفاده از مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما را در جهت کاهش مشکلات روان‌شناختی و ارتقا توانایی‌های نوجوانان شاهد و ایثارگر پیشنهاد می‌کند.
کلیدواژه :مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما ,توانایی و مشکلات ,فرزندان شاهد و ایثارگر
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved