>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی طرحواره‌های سازش نایافته اولیه درجانبازان مبتلا به اختلال استرسپس از سانحه حاد و مزمن  
   
نویسنده حسنی جعفر ,میرزایی جعفر ,احمدیان علیرضا
منبع روان شناسي نظامي - 1392 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:52 -67
چکیده    مقدمه: جنگ به عنوان یک رویداد تنش‌زا دارای پیامد‌های منفی حاد و مزمن متعددی نظیر اختلال استرس پس از سانحه (ptsd) است. در سال‌های اخیر مشکلات مرتبط با طرحواره‌های سازش نایافته اولیه در ptsd به حوزه مهم پژوهشی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی طرحواره‌های سازش نایافته اولیه در جانبازان مبتلا به ptsd حاد و مزمن بود. روش: بر اساس روش نمونه‌برداری در دسترس و ملاک‌های تشخیصی، 30 نفر مبتلا به ptsd مزمن، 30 نفر مبتلا به ptsd حاد و 30 نفر افراد نظامی بهنجار که بر پایه سن و شرایط جنگی همتا سازی شده بودند، انتخاب شدند و توسط فرم بلند پرسشنامه‌ طرحواره‌های سازش نایافته اولیه یانگ، ویرایش دوم سیاهه افسردگی بک و سیاهه اضطراب بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که در تمام طرحواره‌های سازش نایافته اولیه هر دو گروه جانباز مبتلا به ptsd حاد و مزمن در مقایسه با افراد نظامی بهنجار نمرات بیشتری کسب‌ کرده بودند. همچنین در برخی از طرحواره‌های سازش نایافته اولیه بین جانبازان مبتلا به ptsd حاد و مزمن تفاوت‌های جالبی مشاهده شد.بحث: یافته‌های مطالعه حاضر تلویحات پیشگیرانه، تشخیصی، بالینی، پژوهشی و آموزشی فراوانی در ptsd دارد.
کلیدواژه اختلال استرس پس از سانحه (Ptsd) ,طرحواره‌های سازش نایافته اولیه
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, بیمارستان روان‌پزشکی جانبازان صدر، تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved