>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان کوتاه‌‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در کاهش علایم اختلال ضربه روانی مزمنِ ناشی از شوک جنگ  
   
نویسنده احمدیان علیرضا ,حاتمی محمد ,زهراکار کیانوش
منبع روان شناسي نظامي - 1393 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:17 -28
چکیده    مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی درمان کوتاه‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در فرد مبتلا به ptsd مزمن است. روش: براساس روش نمونه برداری در دسترس و ملاک‌های تشخیصیptsd ، 1 نفر مبتلا به اختلال مزمن ضربه روانی پس از سانحه ناشی از جنگ انتخاب شد و توسط ویرایش دوم سیاهه افسردگی بک و ies-r در قالب طرح تک آزمودنی پیش، پس و پیگیری پس از درمان یک ماهه و دریافت شش جلسه درمانb-vrt مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که درمان شبیه‌سازی واقعیت مجازی، موجب کاهش معناداری علایم بالینی این سندرم در این بیمار شده که این نتایج در یک نوبت پیگیری یک ماهه دوام مناسبی داشت.بحث: یافته های مطالعه حاضر تلویحات پیشگیرانه، تشخیصی، بالینی، پژوهشی و آموزشی فراوانی در کنترل علایم ptsd دارد
کلیدواژه Ptsd ,جنگ ,علایم روان‌شناختی ,واقعیت مجازی
آدرس دانشگاه خوارزمی, گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved