>
Fa   |   Ar   |   En
   هنجاریابی چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی درکارکنان نیروهای مسلح  
   
نویسنده انیسی جعفر ,اکبری فاطمه ,مجدیان محمد ,آتشکار مجید ,قربانی زهره
منبع روان شناسي نظامي - 1390 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:29 -37
چکیده    مقدمه:روش‌های مختلفی برای برآورد میزان شیوع اختلالات روانی وجود دارد. یکی ازروش‌های متداول ومعتبر غربال گری است. غربال گری اختلالات روانی عبارت است از شناسایی احتمالی اختلالات روانی که قبلاً شناسایی یا گزارش نشده است. یکی از ابزارهایی که به تشخیص و غربال گری افراد دارای اختلال از افراد سالم کمک می کند چک لیست اختلالات روانی1 است. هدف از تحقیق در این پژوهش هنجاریابی چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی درکارکنان نیروهای مسلح بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی2، و نوع طرح هنجاریابی آزمون می باشد. در پژوهش حاضر 1200 نفر از کارکنان نیروهای مسلح بصورت تصادفی و با توجه به میزان تحصیلات و نوع شغل در سازمانهای مختلف در اسفند ماه 1388 بررسی شدند.ابزار مطالعه چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی بود.نتایج: اعتبار چک لیست با استفاده از ضرایب همسانی درونی و بازآزمایی با روش آلفای کرونباخ وهمبستگی پیرسون به ترتیب 98/0 و82/0 به دست آمد.روایی چک لیست نیز با روش تحلیل عاملی بررسی شد. در پژوهش حاضر نقطه برش درشاخص کلی علایم مرضی3 برابر با87/0تعیین شد.همچنین نرم و هنجارکارکنان درمتغیرهای جنس، تعیین شد.بحث:چک لیست اختلالات روانی باتوجه به تایید روایی و اعتبار آن، قادر به سنجش اختلالات روانی کارکنان است، بنابراین با توجه به نرم و نقطه برش به دست آمده می توان از آن در سنجش وغربالگری اختلالات روانی، تعیین سطوح سلامت، و برنامه ریزی‌های بهداشت روان کارکنان نیروهای مسلح استفاده نمود.
کلیدواژه اختلالات روانی ,کارکنان نظامی ,(Scl-90-R) ,نقطه برش ,تحلیل عاملی
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved