>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان   
   
نویسنده ذوقی پایدار محمدرضا ,سهرابی فرامرز ,برجعلی احمد ,دلاور علی
منبع روان شناسي نظامي - 1390 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:1 -16
چکیده    مقدمه: اختلال استرس پس از ضربه نوعی اختلال اضطرابی است که در افرادی که در معرض حوادث آسیب رسان شدید قرار گرفته اند بروز می کند. افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات همراه با اختلال استرس پس از ضربه می باشد. آموزش بیماران برای استفاده ازمهارت‌های مقابله ای اثربخش، بخشی از درمان اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی جانبازان همدان بود.روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری می باشد. تعداد 24 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (مهارت‌های مقابله ای )و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 2 ساعته، تحت آموزش مهارت‌های مقابله ای قرار گرفتند. فهرست اختلال استرس پس از ضربه ویرایش نظامی ( pcl-m) و پرسشنامه افسردگی بک (bdi) برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد، داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: نتایج حاصل آشکار ساخت که میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ شدت اختلال استرس پس از ضربه و ملاک‌های c و d این اختلال و افسردگی، پس از خاتمه جلسات درمانی تفاوت معناداری وجود دارد ، ولی در ملاک b اختلال استرس پس از ضربه تفاوت میان گروه آزمایش و کنترل معنا دار نیست. آموزش مهارت‌های مقابله ای بطور معناداری شدت اختلال استرس پس از ضربه و ملاک‌های c و d این اختلال، همچنین میزان افسردگی را در گروه آزمایش کاهش داده بود و تغییرات پس از پیگیری 2 ماهه ماندگار بوده و ادامه داشت.بحث: آموزش مهارت‌های مقابله ای در کاهش شدت نشانه‌های اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی همراه آن موثر است.
کلیدواژه اختلال استرس پس از ضربه ,افسردگی ,مهارت‌های مقابل
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved