>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل اثرگذار در میزان مصرف سیگار در بین سربازان  
   
نویسنده احمدی خدابخش ,قصری محمد ,سیدرضی حمیده سادات ,اخوی زهرا
منبع روان شناسي نظامي - 1390 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:23 -35
چکیده    مقدمه: این پژوهش با هدف شناخت میزان شیوع مصرف سیگار در بین سربازان و عوامل مرتبط با آن انجام شده است تا بتواند برای پیشگیری از آن به جوانان شاغل خدمت در سازمان‌های نظامی کمک کند. روش: روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش سربازان وظیفه‌ای است که در زمان اجرای پژوهش (90-1389) مشغول خدمت سربازی بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری مبتنی بر سهم استفاده شد و تعداد 3920 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه غربالگری اعتیاد، مقیاس شدت اعتیاد و پرسشنامه وضعیت خدمت سربازی و پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی استفاده شد.نتایج: میزان مصرف فعلی سیگار در بین سربازان 6/10 درصد گزارش شده و در مجموع 22 درصد از سربازان با احتساب مصرف در گذشته، تجربه مصرف سیگار را دارند. عوامل مرتبط با مصرف در دوره خدمت سربازی عبارت بودند از: مدت زمان خدمت، میزان استفاده از مرخصی ساعتی در هفته، تعداد روزهای غیبت در طول دوره خدمت، تعداد دفعات فرار در طول دوره خدمت، تعداد روزهای بازداشت در طول دوره خدمت، احساس تنهایی، رابطه با فرمانده و مسیول، رابطه با هم دوره ای ها، میزان رضایت از محل خدمت، نوع رده محل خدمتی، وضعیت خدمتی، نوع تنبیه و وضعیت شغلی پیش از سربازی. بحث: میزان مصرف‌کننده سیگار در بین سربازان کشورمان (ایران) کمتر از جمعیت عادی است. با این وجود همین میزان نیز نمایانگر آسیب و خطر مصرف سیگار و تبعات آن برای سازمان های نظامی بوده و نیاز به مداخلات در زمینه کاهش میزان مصرف در سازمان‌های نظامی است.
کلیدواژه اعتیاد ,سیگار ,سرباز ,جوانان ,خدمت وظیفه
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved