>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی‌های شخصیتی موثر در انتخاب و ارتقای مدیران بحران (با تاکید بر روان سنجی)  
   
نویسنده باصری احمد ,مرادی حجت الله ,نایینی علی محمد ,اشراق حمید رضا
منبع روان شناسي نظامي - 1390 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:77 -86
چکیده    مقدمه: وظیفه‌ مدیریت‌ بحران، اتخاذ تصمیمات فوری و ‌ موثر براساس‌ اطلاعات‌ صحیح‌ در جهت‌ کاهش‌ خسارات‌ و کنترل‌ سریع‌ بحران است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های شخصیتی موثر مدیران بحران و تهیه و هنجاریابی ابزارهای اندازه‌گیری این خصوصیات اجرا گردید.روش: روش‌ تحقیق‌ توصیفی وبه لحاظ ساخت ابزار، از نوع‌ «روان‌سنجی» است. جامعه‌ آماری‌ این‌ مطالعه،‌ مجموعه‌ مدیران بحران شاغل در استان‌های کشور می‌باشند. نمونه‌ آماری برابر‌ 144 نفر از مدیران بحران 15 استان کشور بودند و از پرسشنامه‌های ‌محقق‌ ساخته‌ و آزمون‌های‌ روانشناختی‌ میلون‌، آزمون ‌شخصیتی‌ کالیفرنیا(c.p.i) و آزمون‌ ترجیحات‌ آیزنک‌ استفاده‌ شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که اعتبار مقیاس‌های اندازه‏گیری برای ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی مدیران بحران در حد مناسبی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میزان عزت نفس و مسیولیت‌پذیری مدیران بحران در حد بالایی بوده و لازم است در حوزه توسعه مهارت‌های ارتباطی آنان و کنترل اختلالات وسواسی در تصمیم‌گیری مدیران بحران اقدام لازم صورت گیرد.بحث: ابزارهای روانشناختی تهیه شده می‌تواند در انتخاب افراد مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی در زمان بحران و مشاغلی که معمولا با بحران‌های مختلف طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با استفاده از این ابزارها می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیران فعلی بحران را شناسایی و در راستای ارتقای توانمندی‌های آنان اقدام نمود.
کلیدواژه مدیریت بحران ,اختلالات شخصیتی ,ثبات عاطفی
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved