>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملیات روانی آمریکا علیه عراق در جنگ 2003 میلادی  
   
نویسنده سلیمانی احمد ,حاتمی حمیدرضا ,باصری احمد ,مرادی حجت الله
منبع روان شناسي نظامي - 1390 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:37 -48
چکیده    مقدمه: پژوهش حاضر به منظور شناسایی وتعیین تاکتیک ها،تکنیک ها وابزارهای عملیات روانی آمریکا علیه عراق در جنگ 2003 میلادی، در سطوح استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تحکیمی صورت گرفته است.روش: این پژوهش ازنظر نوع ،یک تحقیق کاربردی واز لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد.50 نفر از صاحب نظران عملیات روانی دانشگاه امام حسین(ع) وهمچنین تعدادی از فرماندهان نظامی درسطح سپاه که در بحث جنگ روانی تخصص دارند،( وبه صورت هدفمند انتخاب شده اند) جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند. برای سنجش نظرات آنها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.نتایج: در این پژوهش تکنیک ها وتاکتیک های عملیات روانی آمریکا علیه عراق در جنگ 2003 میلادی در سطوح مختلف شناسایی وتعیین شد ومشخص گردید که از 49 تکنیک احصا شده نیروهای ایتلاف به رهبری آمریکا 5تکنیک را در سطح راهبردی با 57/4 امتیاز، 17 تکنیک را در سطح عملیاتی با 17/4 امتیاز،21 تکنیک رادرسطح تاکتیکی با 08/4 امتیاز و6 تا را در سطح تحکیمی با 87/3 امتیاز (از مجموع 5امتیاز) به کاربرده اند.بحث:آمریکایی ها از تکنیکهای سطح راهبردی برای متقاعد سازی افکار عمومی مردم جهان ، استفاده نموده و در سطح عملیاتی وتاکتیکی آنها با تقسیم بندی جامعه عراق(رهبران، نیروهای مسلح ومردم) تاکتیک ها وتکنیک های عملیات روانی را برروی آنها اجرانمودند وپس از اشغال عراق برای تثبیت وتحکیم حضور خویش در عراق تکنیکهای سطح تحکیمی را به کار بردند.
کلیدواژه عملیات روانی ,تکنیک ها وتاکتیک های عملیات روانی ,سطوح عملیات روانی ,آمریکا ,عراق
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved