>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقا مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح  
   
نویسنده نوری پور رقیه ,خوش کنش ابوالقاسم ,شفیعی فرد یعقوب
منبع روان شناسي نظامي - 1391 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:13 -22
چکیده    مقدمه: این مطالعه به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی در ارتقا مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح در دانشگاه تهران انجام شده است.روش:در یک مطالعه نیمه تجربی دو گروه 30 نفره از دانشجویان فرزند نیروهای مسلح در دانشگاه تهران که با استفاده از نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند؛ مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی استفاده گردید. آموزش به شکل کارگاه پرسش و پاسخ و ایفای نقش توسط اساتید روانشناس انجام شد و اطلاعات مربوطه قبل وبعد از آموزش سنجیده شد. از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.نتایج: یافته‌ها نشان دادند که آموزش موجب بهبود و ارتقا مهارت‌های ارتباطی دانشجویان می‌شود. تفاوت نمره حاصله در گروه آزمایش و کنترل ( 5 0/0 (p < معنی دار بود. بحث: آموزش مهارت‌های زندگی تاثیر مثبتی، بر ارتقا مهارت‌های ارتباطی افراد جامعه، خصوصا دانشجویان خواهد داشت. مهارت‌های زندگی مربوط به نحوه عمل و رفتارند و اگر بصورت عملی آموخته شوند، می‌توانند با تغییر رفتار در تک تک افراد جامعه، باعث ارتقا جامعه گردند.
کلیدواژه آموزش مهارت‌های زندگی ,مهارت‌های ارتباطی ,فرزند نیروهای مسلح
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved