>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی  
   
نویسنده پرنده اکرم ,ایزدی احمد ,محمدی اشرف
منبع روان شناسي نظامي - 1391 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:23 -33
چکیده    مقدمه: محیط‌های سازمانی متفاوت و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن، نقش بسیار موثری در سلامت و کیفیت زندگی کادر درمانی دارد. همچنین نیروی انسانی، به عنوان رکن اصلی نظام بهداشتی و درمانی، نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی داشته لذا توجه به سلامت و کیفیت زندگی آنها حایز اهمیت است. این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی انجام گرفت.روش: این مطالعه یک مطالعه مقایسه ای- مقطعی می‌باشد. تعداد 375 نفر از پرسنل پرستاری و پیراپزشکی از دو بیمارستان نظامی و غیر نظامی شهر تهران بر اساس معیار‌های ورود به مطالعه، بصورت تصادفی سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک وپرسش نامه فرم کوتاه شده کیفیت زندگی( 36sf) است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمون‌های آماری کای اسکویر، من ویتنی و اسپیرمن تست استفاده شد. نتایج : در بررسی مقایسه ای میانگین نمره ابعاد و کل کیفیت زندگی بین پرستاران و پیراپزشکان دردو مرکز درمانی (نظامی و غیر نظامی) تفاوت معنی دار و نیزدر مقایسه نمره کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در مرکز درمانی غیر نظامی تفاوت معنی داری دیده شد (05/0 > p) . در خصوص ارتباط برخی از ویژگی‌های دموگرافیک از قبیل سن، تاهل، تحصیلات و جنسیت با نمرات ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی دار آماری به دست نیامد. بحث: با توجه به تفاوت کیفیت زتدگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان غیر نظامی بر نامه ریزی مناسب در جهت بهبود محیط‌های کاری، ارتقا شغلی و کیفیت زندگی این گروه از تیم بهداشتی ضروری است.
کلیدواژه کیفیت زندگی ,پرستار ,پیراپزشک ,بیمارستان نظامی ,غیر نظامی
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved