>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان  
   
نویسنده صدری دمیرچی اسماعیل ,محمدی نسیم ,بدلپور زینب
منبع روان شناسي نظامي - 1396 - دوره : 8 - شماره : 32 - صفحه:31 -41
چکیده    مقدمه: جانبازان به‌دلیل مواجهه با حوادث استرس‌زای جنگ، با مشکلات جسمی و روانی زیادی روبه‌رو می‌شوند که این امر می‌تواند به‌طورجدی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانباز را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان انجام شد.روش: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، 30 جانباز شهر رشت با درصد جانبازی 70% در سال 1395 که از میزان خودکارآمدی و رضایت از زندگی ضعیفی برخوردار بودند، به‌روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه 15 نفر). مداخله کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی، طی 8 جلسه (هرجلسه 90 دقیقه) برای گروه آزمایش انجام شد. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و مادکس (1982) و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) استفاده شد و داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره با تعدیل اثر پیش‌آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: یافته‌ها نشان داد که فرضیه‏های پژوهش مبنی‌بر تاثیر کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر افزایش خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان مورد تایید قرارگرفته است و جانبازان گروه آزمایش نسبت به جانبازان گروه کنترل در پس‌آزمون به‌طور معنی‌داری، خودکارآمدی و رضایت از زندگی بیشتری داشتند (p<0.001).بحث: آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی در افزایش خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان، اثربخش است و باعث ارتقای کیفی سطح خودکارآمدی و رضایت از زندگی در آنان می‌شود.
کلیدواژه کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی، خودکارآمدی، رضایت از زندگی، جانبازان
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, گروه علوم‌تربیتی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
   The Effectiveness of MindfulnessBased Stress Reduction on the SelfEfficacy and Life Satisfaction of Disabled Veterans  
   
Authors Mohammadi Nasim ,Badalpour Zeinab ,Sadri Damirchi ismaeil
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved