>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی Act بر راهبردهای کنترل فکر در افراد Ptsd ناشی از جنگ  
   
نویسنده رضوی ساداتی فاطمه ,مکوندی بهنام ,پاشا رضا ,حسینی حمزه
منبع روان شناسي نظامي - 1396 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:51 -67
چکیده    مقدمه: هدف از این پژوهش، مطالعه اثربخشی act بر راهبردهای کنترل فکر در افراد ptsd ناشی ‌از جنگ در شهر ساری است. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری این پژوهش را جانبازان شهرستان ساری که در بنیاد شهید و امور یثارگران پرونده جانبازی با تشخیص اختلال پس از سانحه (ptsd) تشکیل دادند، شامل شدند. نمونه آماری 28 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. آزمون پیش‌آزمون از هر دو گروه گرفته شد، سپس روی گروه آزمایش، درمان تعهد و پذیرش به مدت 8 جلسه 120 دقیقه‌ای در هفته انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه راهبرد کنترل فکر ولز و دیویس (1994) بود که بعد از تایید روایی، پایایی آن 0/81محاسبه شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج:تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان act بر راهبردهای کنترل در افراد ptsd موثر است. بحث: درمان act بر توجه بر گردانی، تنبیه، ارزیابی مجدد، نگرانی و کنترل اجتماعی موثر است. به‌عبارتی‌دیگر می‌توان گفت که درمان act در مرحله پیگیری ادامه داشته و به‌طور معناداری موجب بهبود راهبردهای کنترل فکر افراد ptsdشده است.
کلیدواژه درمان Act، اثربخشی، راهبردهای کنترل فکر، فرد Ptsd ناشی از جنگ،
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه روانشناسی عمومی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه روانشناسی عمومی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه روانشناسی عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, گروه روان پزشکی, ایران
 
   The Impact of Acceptance and CommitmentBased Therapy (ACT) on Thought Control Strategies among People with WarCaused PTSD  
   
Authors makvandi behnam
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved