>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان در یک واحد نظامی  
   
نویسنده کلانتری مهرداد ,یازرلو محمدتقی ,مهرابی حسین علی
منبع روان شناسي نظامي - 1396 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:5 -17
چکیده    مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی در کارکنان در یک واحد نظامی است. روش: طرح پژوهش نیمه‌تجربی همراه با گروه کنترل و ارزیابی به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه است. بدین منظور 60 نفر از کارکنان یک واحد نظامی دارای ملاک‌های ورود (جنسیت مرد، دامنه سنی بین 20 تا 40 سال، با حداقل تحصیلات دیپلم) به‌صورت نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش، آموزش گروهی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد را به مدت 8 جلسۀ نود دقیقه‌ای دریافت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی بود. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که آموزش درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی در مراحل پس‌آزمون و پیگیری شده است (p< 0/005). بحث: یافته‌های این پژوهش نشان داد که آموزش درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان واحد نظامی، موثر است.
کلیدواژه آموزش درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش، تعهد و کیفیت
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روانشناسی, ایران
 
   The effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on quality of life in military personnel in a military unit  
   
Authors Yazarloo Mohammadtaghi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved