>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی رفتاری خانواده های دانشجویان شاهد و ایثارگر  
   
نویسنده پاک نژاد فرشته ,سلیمی معصومه ,موحد زاده بهرام ,گله دار نسیم ,دین پرست امید ,عزیز محمدی زهرا
منبع روان شناسي نظامي - 1395 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:75 -84
چکیده    مقدمه: یکی از مشکلات و ناراحتی های روانی شایع بین فرزندان شاهد و ایثارگر، افسردگی و وجود نشانه های آن است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری برکاهش علائم افسردگی و اجتناب شناختی رفتاری دانشجویان فرزند شاهد و ایثارگر بود. روش: در یک طرح آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل، تعداد 30 نفر به‌صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه درمان فعال سازی رفتاری و گروه کنترل قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان خانواده های شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامۀ افسردگی و پرسشنامۀ اجتناب شناختی رفتاری بود. داده ها نیز به کمک تحلیل کواریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی (0/01>f=11/26,p) و اجتناب شناختی رفتاری (f=7/2,p<0/05)اثربخش بود. بحث: نتایج پژوهش حا ضر نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی و اجتناب شناختی-رفتاری اثاربخش بود. باتوجه به اثربخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری بر علائم افسردگی و اجتناب شناختی -رفتاری، درمان فعال سازی رفتاری می تواند برای مراجعینی که جهت دریافت درمان کارآمد و کوتاه مدت به مراکز مشاوره دانشجویی مراجعه می کنند، گزینۀ درمانی مناسبی باشد.
کلیدواژه درمان‌گروهی فعال سازی رفتاری، افسردگی، اجتناب شناختی رفتاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد امارات, امارات متحده عربی, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
   The impact of behavioral activation group therapy on the reduction of depressive symptoms and cognitivebehavioral avoidance among the students from the martyr and dedicated families  
   
Authors salimi masoumeh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved