>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:5


  tick  ارتباط میزان گذران اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی با برخی متغیرهای مربوط به افراد ضایعه نخاعی ایران - صفحه:45-57

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو - صفحه:1-14

  tick  بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان مازندران - صفحه:59-71

  tick  بررسی شیوع نا هنجاری های وضعیتی ستون فقرات در بیماران تالاسمی ماژور - صفحه:109-115

  tick  تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر لوردوزکمری دانش آموزان دختر - صفحه:101-108

  tick  تاثیر ثبات عضلات مرکزی بر زاویه لوردوز کمری دختران سنین دانشگاهی - صفحه:117-126

  tick  تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران - صفحه:73-90

  tick  تبیین موقعیت راهبردی و ارایه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران - صفحه:15-28

  tick  تعیین روایی و پایایی پرسشنامه خودارزیابی زمان در مسوولین هیات های ورزشی استان خراسان رضوی - صفحه:91-100

  tick  طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان تیم‌های ملی شطرنج - صفحه:29-44
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved