>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:3


  tick  انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی - صفحه:105-116

  tick  تاثیر تمرینات باراوسل بر روی ترکیب بدنی و انعطاف پذیری زنان غیر ورزشکار - صفحه:129-138

  tick  تاثیر ویژگی های رفتاری و آشفتگی قبل از مسابقه بر اعتماد به نفس و موفقیت ورزشکاران انفرادی نخبه - صفحه:117-128

  tick  تحلیل مسیر ارتباط فعالیت جسمانی با کیفیت زندگی و رضایت از زندگی معلمان زن میانسال شهر کرمانشاه - صفحه:65-76

  tick  تعیین سهم نسبی مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی و هیات های ورزشی شهر اصفهان - صفحه:51-63

  tick  تناسب حوزه نشر کتب ورزش و تربیت بدنی با نیازهای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و غرفه های تربیت بدنی در سال 1390 - صفحه:33-50

  tick  رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان - صفحه:77-92

  tick  فعالیت همزمان عضلات دوقلوی داخلی وخارجی در طول تحمل انقباض ایزومتریک زیربیشینه پلانتار فلکشن پا - صفحه:19-32

  tick  مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران - صفحه:93-104

  tick  مقایسه برخی متغیرهای کلینیکی اندام تحتانی در دانشجویان دختر با کف پای صاف و ساختار پای طبیعی - صفحه:11-18
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved