>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:16


  tick  طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران - صفحه:1-11

  tick  تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران - صفحه:13-28

  tick  اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش - صفحه:29-40

  tick  تاثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:41-54

  tick  شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد - صفحه:55-66

  tick  تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور - صفحه:67-79

  tick  بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو - صفحه:81-91

  tick  عوامل روانشناختی موثر بر الگوی رفتارهای وفادارانه هواداران ورزش حرفه‌ای بانوان با رویکرد خودکفایی در تامین مالی - صفحه:93-109

  tick  ارزیابی و خوشه بندی فدراسیون های وزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت - صفحه:111-122

  tick  طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان - صفحه:123-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved