>
Fa   |   Ar   |   En
   ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی  
   
نویسنده نصیب ضرابی فهیمه ,پهلوان نژاد محمدرضا ,مشهدی علی
منبع زبانشناسي و گويش هاي خراسان - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:101 -120
چکیده    انگاره های فعّال سازی انتشاری ارائه شده از ساختار واژگان ذهنی، این مخزن را به چند سطح (معنایی، نحوی، آوایی) تقسیم می نمایند. هر سطح، شبکه ای از گره هایی است که با هم پیوند یافته اند. این پیوندها در هر سطح ماهیتی متفاوت دارند. مطالعات انجام شده بر روی زبان انگلیسی نشان داده است که در سطح آوایی، صورت های آوایی واژه ها از طریق پیوندهایی که بر اساس شباهت های واجی و هم چنین وزنی شکل گرفته اند، به یکدیگر متّصل اند. در این پژوهش، با استفاده از یک آزمون انگیزش آوایی در پی شناخت نوع پیوندهای میان صورت های آوایی واژه ها در واژگان ذهنی فارسی زبانان بوده ایم. 30 نفر در این آزمون انگیزشی پوششی شرکت کردند و نتایج حاصل، پس از تحلیل های آماری، مشخص کرد که سطح آوایی واژگان ذهنی در فارسی زبانان وزنمحور است و شباهت های واجی نقش کم رنگ تری را ایفا می نمایند.
کلیدواژه واژگان ذهنی، سطح آوایی واژگان ذهنی، فعّال سازی انتشاری، انگیزش آوایی، تشابهات وزنی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی mashhadi@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved