>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی الگوی تکیه ی زیروبمی در گفتار فارسی مردان و زنان ایرانی مسلّط به زبان انگلیسی  
   
نویسنده حسینی معصوم محمد ,رضایی زهرا
منبع زبانشناسي و گويش هاي خراسان - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:1 -27
چکیده    نظریه ی واج شناسی لایه ای، دو نوع تکیه را متمایز می کند که عبارتند از تکیه واژگانی و تکیه زیروبمی. این مقاله به بررسی و تحلیل صوت شناختی تکیه ی زیروبمی در گفتار فارسی گویشوران فارسی مسلّط به زبان انگلیسی می پردازد. زبان شناسان همواره از پدیده ی تداخل زبانی که طی آن ویژگی های مختلف زبان اول عناصر متناظر در زبان دوم را تحت تاثیر قرار می دهند. اما در این پژوهش تاثیر معکوس زبان دوم بر زبان اوّل مورد بررسی است که کمتر به آن توجه می شود. بر این اساس، با ارائه الگوی تکیه و مقایسه ی دو زبان انگلیسی و فارسی، گفتار فارسی افراد دوزبانه ی فارسی انگلیسی از الگوی تکیه مورد تحلیل و مقایسه قرار می گیرد. در تحقیقات پیشین، الگوی تکیه ی زبان انگلیسی در هجاهای آغازین یا میانی کلمات یعنی الگوی تکیه ی چپ گرا و الگوی تکیه ی زبان فارسی در هجای پایانی کلمات یا الگوی تکیه ی راست گرا بیان شده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار پِرَت مورد تحلیل صوت شناختی قرار گرفت و در نهایت، الگوی تکیه ی گفتار فارسی افراد به تفکیک جنسیت ارائه شد. نتایج حاکی از تاثیرپذیری نسبی الگوی تکیه در تلفظ فارسی افراد مورد آزمایش از الگوی تکیه زبان انگلیسی بود و این تاثیر در زنان به مراتب بیشتر از مردان مشاهده شد.
کلیدواژه تحلیل صوت شناختی، واج شناسی لایه ای، دوزبانه ها، الگوی تکیه ی چپ گرا، الگوی تکیه ی راست گرا
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی rezaie9280@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved