>
Fa   |   Ar   |   En
   ابزارهای پژوهشی برای تایید فرضیه‌های تحلیلی– استدلالی: وزن دهی به دلایل و تکرار استدلال  
   
نویسنده کاظمی یحیی
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:123 -146
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، تدوین ابزارهای پژوهشی برای تایید فرضیه‌های تحلیلی– استدلالی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی بهره گرفته شد. به منظور ارزیابی فرضیه‌های این پژوهش از ابزارهای مطرح شده در همین پژوهش یعنی وزن دهی به دلایل و تکرار استدلال استفاده شد. نتایج ابزار وزن دهی به دلایل نشان داد که وزن دلایل فرضیه اول 8، و برای فرضیه دوم، 4 می‌باشد. با استفاده از ابزار تکرار استدلال نیز، متخصصین در فرضیه‌ اول برای دلایل موافق 25/4 امتیاز بیش از دلایل مخالف آن دادند و در فرضیه دوم به دلایل موافق فرضیه 25/6 امتیاز بیش از دلایل مخالف آن داده شد و فرضیه‌های تحقیق را برگزیدند. بر این اساس، وزن دلایل موید یک فرضیه و نیز انتخاب داوران مستقل، نشانه‌ برتری یک فرضیه بر فرضیه‌های مشابه در پژوهش‌های تحلیلی معرفی شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برای ارزیابی فرضیه‌ها در پژوهش‌های تحلیلی مانند فلسفه و ریاضی از این ابزارها استفاده شود.
کلیدواژه نظام‌مندسازی پژوهش ,پژوهش استدلالی ,پژوهش فلسفی ,پژوهش تحلیلی ,ابزار وزن دهی به دلایل ,ابزار تکرار استدلال
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه آموزش و پرورش, ایران
پست الکترونیکی yahya_kazemi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved