>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:2


  tick  آموزاندن «به» و آموختن «از»: تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل - صفحه:5-24

  tick  ارایه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری «فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران» در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش - صفحه:25-48

  tick  زیست نگاری و روایت فهم معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان - صفحه:49-66

  tick  امکان هم کناری تفکر انتقادی و تجربه دینی در برنامه تربیت دینی - صفحه:67-88

  tick  تاملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران - صفحه:89-110

  tick  کشاکش اندیشه مدرن- پست مدرن: ضرورت کنش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت برای تحول در نظام آموزش و پرورش - صفحه:111-130

  tick  تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی - صفحه:131-150

  tick  تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی - صفحه:151-172

  tick  بررسی فلسفی مولفه‌های اصلی انقلاب اسلامی به مثابه ظرفیت‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش - صفحه:173-194

  tick  بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت: رویکرد هرمنوتیکی - صفحه:195-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved