>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت  
   
نویسنده سجادی مهدی ,بیجنوند فرامرز
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:5 -16
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هییت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. کلیه اعضای هییت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که مشتمل بر 22 نفر می‌باشند، جمعیت مورد مطالعه را تشکیل دادند که از این مجموع 13 پرسشنامه گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های به دست آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که اعضای هییت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در خصوص این رشته تعریف جدیدی ارایه ندادند و همه آنها بر تعریف‌های موجود اتفاق نظر داشتند. همچنین، آنها ضمن تاکید بر کاربرد فلسفه تعلیم و تربیت در سطح کلان نظام تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت را به منزله آبشخوری برای دیگر رشته های علوم تربیتی تلقی می‌کنند که به منظور فراهم کردن مبانی نظری خود از فلسفه تعلیم و تربیت مدد می‌گیرند. علاوه بر این، آنها فلسفه تعلیم و تربیت در ایران را علمی جوان و نوپا معرفی کردند که نگاهش بیشتر به سمت غرب بوده و بومی نگری در آن چندان به چشم نمی‌خورد.
کلیدواژه فلسفه تعلیم و تربیت ,اعضای هییت علمی ,دانشگاه های دولتی شهر تهران ,Philosophy of Education ,academic members ,governmental (Public) universities in Tehran
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار گروه تعلیم و تربیت , ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشجوی دکترای تعلیم و تربیت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved