>
Fa   |   Ar   |   En
   ویگوتسکی و فریره در آموزش مبتنی بر گفت و گو  
   
نویسنده حاج حسینی منصوره ,مهران گلنار
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:21 -38
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، شناسایی وجوه تشابه میان ویگوتسکی و فریره در آموزش مبتنی بر گفت و گو است. برای این منظور، مبانی نظری، مفاهیم مرتبط و نوع آموزش مورد نظر آنها به شیوه تحلیل تفسیری مورد بررسی قرار گرفت و سپس تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها به ویژه در الگوهای آموزشی ارایه شده معرفی شد. بازشناسی وجوه زیربنایی و تبیین برخی مفاهیم مرتبط حاکی از آن است که هردو دیدگاه با تاکید بر ماهیت فعال انسان در ساخت واقعیت اجتماعی خود، کنش او را در بستر دیالکتیک اجتماعی بررسی نموده و به تبع آن با برگزیدن روش دیالکتیک در آموزش، مبنای مشترکی را برای کوشش عملی(آموزش) خود در جهت تحول انسان به کار می‌گیرند. ویگوتسکی این تحول را در فرایندهای درون ذهنی دنبال نموده و با تکیه بر نقش میانجی زبان در بستر تعاملات اجتماعی فرهنگی، گفت و گو را به عنوان بخشی از فرایند درونی سازی کنش اجتماعی در جهت شکل گیری تفکر و تحول شناختی نوع انسان تبیین می‌نماید و فریره آن را با تکیه برکنش معطوف به آگاهی، در الگویی از آموزش انتقادی مبتنی بر گفت و گو ارایه می‌کند.
کلیدواژه ویگوتسکی ,فریره ,دیالکتیک ,تحول انسان ,آموزش انتقادی
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved