>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان  
   
نویسنده کارشکی حسین ,امین یزدی امیر ,اختراعی طوسی غلام حیدر
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:105 -118
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و آموزش راهبردهای یادگیری بر اضطراب امتحان است. برای این منظور تعداد 67 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مشهد انتخاب شدند و به تصادف در گروه‌های سه گانه گواه، هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آموزش، آزمون مزبور در هر سه گروه آزمایشی اجرا شد. سپس، آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری و نیز آموزش مهارت‌های هوش هیجانی مطابق برنامه از قبل تهیه و به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای در 40 روز، در گروه‌های مربوطه انجام شد. در پایان، آزمون اضطراب امتحان در سه گروه مجدداً اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات سه گروه با هم تفاوت آماری معناداری دارند. همچنین، نتایج نشان داد که نمرات دو گروه گواه و هوش هیجانی تفاوت آماری معناداری با هم ندارند؛ اما نمرات گروه آموزش مهارت‌های یادگیری با گروه کنترل و گروه آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری دارند. بنابر نتایج به دست آمده می‌توان گفت که آموزش راهبردهای مطالعه نقش مهمی در کاهش اضطراب امتحان دارد.
کلیدواژه آموزش ,هوش هیجانی ,مهارتهای مطالعه ,اضطراب ,امتحان ,راهنمایی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, آموزش و پرورش استان خراسان رضوی, اموزش و پرورش خراسان رضوی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved