>
Fa   |   Ar   |   En
   سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل‌های نظری  
   
نویسنده جانعلی زاده چوب بستی حیدر ,خوش فر غلامرضا ,سپهر مهدی
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:83 -104
چکیده    در دهه های گذشته، مفهوم سرمایه فرهنگی در جامعه شناسی آموزش و پرورش منشا مطالعات علمی فراوانی در سراسر جهان شده است. این مطالعات که بیشتر بر اساس دو مدل باز تولید فرهنگی بوردیو و تحرک فرهنگی دیمجیو صورت گرفته‌اند، به نتایج متفاوتی دست یافتند. این پژوهش با هدف ارزیابی تجربی این مدل‌ها انجام شد. کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان جوین در سال تحصیلی 90-89 جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 369 نفر می‌باشد که با روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فرهنگی خانواده سهم قابل ملاحظه‌ای در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد. این در حالی است که یافته‌های این تحقیق از ادعاهای اصلی این دو مدل یعنی، ارتباط این سرمایه با متغیرهای طبقه‌ای و اقتصادی حمایت نمی‌نماید.
کلیدواژه سرمایه فرهنگی ,موفقیت تحصیلی ,مدل باز تولید فرهنگی بوردیو ,مدل تحرک فرهنگی دیمجی ,مدل همگرایی فرهنگی
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه گلستان, ایران, مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved