>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین رویکردهای غالب روش‌ شناختی پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت در ایران و توصیف روش شناختی رساله‌های دکتری  
   
نویسنده کیانی معصومه ,صادق زاده قمصری علیرضا
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:119 -132
چکیده    هدف اصلی این مقاله، تبیین رویکردهای غالب روش شناختی پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت با تاکید بر رویکرد استنتاجی و رویکرد تحلیلی است. رساله‌های انجام شده در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت در ایران طی سال‌های 85-75 جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را تشکیل دادند. ابعاد مورد مطالعه در این مقاله عبارتند از تعریف فلسفه‌ تعلیم و تربیت، اهداف و وظایف آن از منظر هر رویکرد؛ مراحل دست‌یابی به دانش؛ ارایه‌‌‌‌‌ مشخصه‌های این رویکردها و چگونگی مراحل مختلف تحقیق با توجه به رویکردهای مورد اشاره از منظر روش‌شناختی. بنا بر نتایج حاصل از این پژوهش رویکرد تحلیلی و رویکرد استنتاجی، رویکردهای رایج و غالب روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناختی پژوهش در رساله‌های فلسفه تعلیم و تربیت انجام شده در ایران به شمار می آیند.
کلیدواژه فلسفه تعلیم و تربیت ,روش‌شناسی ,رویکرد استنتاجی ,رویکرد تحلیلی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved