>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی پداگوژی مبتنی بر عمل و تعیین چهارچوب برنامه درسی آن در آموزش عالی  
   
نویسنده تقی زاده محسن ,نیستانی محمدرضا ,شریفیان فریدون
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:116 -135
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، واکاوی پداگوژی مبتنی بر عمل و تعیین چهارچوب برنامه درسی آن در آموزش عالی می‌باشد. در این پژوهش، ضمن تحلیل و ارزیابی عناصر و چهارچوب برنامه درسی مبتنی بر عمل، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش عالی فاصله زیادی با برنامه درسی مبتنی بر عمل دارد و لازم است از این منظر برنامه های درسی آموزش عالی مورد بازنگری قرار گیرند. برای تجدیدنظر در برنامه های درسی دانشگاهی می توان چنین استدلال کرد که در آموزش عالی رویکرد پداگوژی مبتنی بر عمل به‌ مثابه امکانی متناسب با ماهیت متحول و روابط اجتماعی پیچیده قرن بیست و یکم در نظر گرفته شود.
کلیدواژه پداگوژی، آموزش مبتنی بر عمل، چهارچوب برنامه درسی، برنامه درسی مبتنی بر عمل، عملکرد حرفه ای.
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه علوم تربیتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved