>
Fa   |   Ar   |   En
   دلالت‌های دانش ضمنی برای یادگیری و تدریس با تاکید بر دیدگاه مایکل پولانی  
   
نویسنده بهلولی فسخودی محسن ,ضرغامی سعید
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:5 -20
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، واکاوی دلالت‌های دانش ضمنی در حوزه تدریس و یادگیری می‌باشد. با این استدلال که دانش ضمنی را نمی‌توان به شکل صریح و در قالب گزاره‌ها توصیف کرد. تدریس و یادگیری ضمنی پیش از آنکه با سلطه عینی‌گرایی و خردگرایی بر مجموعه قواعد و اصول ثابت و از پیش تعیین شده تاکید داشته باشد بر مولفه‌هایی مانند تجربه شخصی، وابستگی به متن و ذهنی بودن دانش استوار است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل مفهومی با هدف ایضاح از راه تحلیل مفاهیم تدریس و یادگیری ضمنی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که باور به وجود بعد ضمنی و نهان دانش می‌تواند نگرش جدیدی در نظام تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد. لذا، هدف از یادگیری و تدریس در رویکرد ضمنی نه انتقال دانش بلکه کشف و ایجاد دانش در ارتباط تنگاتنگ میان آموزگار و دانش‌آموز است.
کلیدواژه دانش ضمنی، یادگیری ضمنی، تدریس ضمنی، عینی‌‌‌گرایی، دانش رویه‌ای.
آدرس بنیاد دانشنامه نگاری ایران, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه فلسفه تعلیم و تربیت, ایران
پست الکترونیکی saeidzarghamii@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved