>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی  
   
نویسنده صداقت خواه عاطفه ,بهزادی پور ساره
منبع زن و جامعه - 1396 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:57 -76
چکیده    هدف از این پژوهش پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال 95-94 می‌باشد که با استفاده از تعداد مولفه (متغیرهای) پژوهش حجم نمونه مورد نیاز 260 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ها چهار پرسش نامه‌ استاندارد سازگاری زناشویی باسبی و همکاران (1995)، باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین (1982)، پرسش‌نامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (2006) و پرسش‌نامه عمل و پذیرش بوند و همکاران (2007) بود که برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آن‌ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دادند که بین باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کیفیت روابط زناشویی رابطه معنی‌دار وجود دارد. به گونه‌ای که نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه هم‌زمان نشان داد که تاثیر باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در پیش بینی کیفیت روابط زناشویی معنی‌دار است و به ترتیب باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کم‌ترین تا بیش‌ترین تاثیر را در پیش بینی کیفیت روابط زناشویی داشتند.
کلیدواژه کیفیت روابط زناشویی، باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه روان‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی sarebehzadi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved