>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی  
   
نویسنده ذبیحی ولی آباد فاطمه ,اکبری امرغان حسین ,خاکپور مسعود ,مهرآفرید معصومه ,کاظمی غلامرضا
منبع زن و جامعه - 1396 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:15 -34
چکیده    پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی انجام شد. این پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری را تمامی زوجین جوان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان قوچان تشکیل می‌داد. نمونه آماری این گونه تهیه شد که پس از اعلان عمومی و فراخوان، 91 خانم به صورت داوطلبانه شرکت کردند. در ابتدا پرسش‌نامه خشونت خانگی(mohseni tabrizi et al, 2013) بمنظور غربالگری اجرا و از بین زنانی که دارای بالاترین مقدار خشونت خانگی بودند (37 زن انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (19 نفر) و گروه کنترل (18 نفر) قرار گرفتند و هم‌چنین، آزمودنی‌ها به پرسش‌نامه نستوهی و کیفیت زندگی(sf36) پاسخ دادند و درمان شناختی رفتاری گروهی، برای گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد و گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. یافته‌های پژوهش نشان دادند که درمان گروهی شناختی رفتاری بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی، تاثیر دارد. از آن‌جا که خانواده درمانی شناختی رفتاری بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی اثربخش و مطلوب بود، اجرای این روش مداخله را بمنظور بهبود روابط زوجین و بهبود عملکرد خانواده توصیه می‌شود.
کلیدواژه نستوهی، کیفیت زندگی، شناختی رفتاری، خشونت، زنان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, گروه مشاوره و روان‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, گروه مشاوره و روان‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, گروه مشاوره و روان‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, گروه مشاوره و روان‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, گروه ادبیات فارسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved