>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار  
   
نویسنده بشرپور سجاد ,محمدی نسیم ,اسدی شیشه‌گران سارا
منبع زن و جامعه - 1396 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:1 -14
چکیده    این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری پژوهش را تمامی زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر رشت در سال 1394 تشکیل ‌دادند (687 =n) که از بین آن‌ها، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 30 نفر انتخاب و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی‏ آموزش داده شد. برای گردآوری داده‌ها در دو مرحله پیش و پس‌آزمون از پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون آماری کواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که فرضیه‏های پژوهش مبنی بر تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار مورد تایید قرارگرفته است به گونه‌ای که زنان سرپرست خانوار گروه آزمایش نسبت به زنان گروه کنترل نمره‌های بیش‌تری در پس‌آزمون کیفیت زندگی بدست آوردند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار موثر است. لذا می توان از آن به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استفاده کرد.
کلیدواژه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، زنان سرپرست خانوار
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved