>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی به وسیله عمل به باورهای دینی و سلامت روان در زنان شاغل  
   
نویسنده امیری حسین ,رسولی محسن ,کسایی عبدالرحیم ,بهرامی محمود
منبع زن و جامعه - 1395 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:107 -126
چکیده    بی گمان، شناخت و استفاده درست از روش‎های دست‎یابی به برقراری رابطه سالم در زندگی زناشویی می‌تواند نقشی مهم در رضایت زوج ها و بهبود کیفیت زندگی به همراه داشته باشد. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی الگوهای ارتباطی زوج ها به وسیله عمل به باورهای دینی و سلامت روان در زنان شاغل دانشگاه خوارزمی‌تهران انجام گرفته است. نمونه پژوهش را 162 از کارکنان زن متاهل دانشگاه خوارزمی که در سال 93-92 مشغول به کار بودند و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند، تشکیل می‌دهد و سه پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی (cpq) و عمل به باورهای دینی و سلامت روان (ghq-28) در مورد آن‌ها اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون رگرسیون گام به گام و از روش نرم افزار spss21 انجام گرفت. یافته‎ها نشان دادند که عمل به باورهای دینی و سلامت روان با الگوی ارتباطی سازنده متقابل رابطه مثبت و معنا دار (01/0>p) و با الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع / کناره گیر رابطه‌ای منفی و معنادار داشت. بر اساس نتایج این پژوهش، می‌توان به اهمیت نقش عمل به باورهای دینی و سلامت روان در زندگی زناشویی و ارتباطات زوج ها در کارکنان زن دانشگاه خوارزمی به عنوان عاملی مهم برای رویارویی با تعارضات و اختلافات در زمینه الگوهای ارتباطی پی برد.
کلیدواژه الگوهای ارتباطی، عمل به باورهای دینی، سلامت روان
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved