>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس مولفه های ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیر مطلقه  
   
نویسنده امین الرعایا رضوان ,کاظمیان سمیه ,اسمعیلی معصومه
منبع زن و جامعه - 1395 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:91 -106
چکیده    هدف از این پژوهش پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس مولفه های ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیرمطلقه بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه زنان مطلقه و غیرمطلقه شهر تهران در سال 1395 بودند. نمونه شامل 300 زن (150زن مطلقه و 150 زن غیرمطلقه) بود که به روش نمونه گیری تصادفی از بین مراجعان به مراکز قضایی خانواده و خانه سلامت شهدای صادقیه منطقه 3 تهران انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از مقیاس خانواده اصلی (هاوستات و همکاران،1985) و پرسش‌نامه تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر،2005) استفاده شد. داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید. نتایج نشان دادند که زنان غیر مطلقه از نظر ابعاد الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی وضعیتی بهتر را برای خود گزارش کردند و رضایت خاطر بیش‌تری داشتند و زنان مطلقه نسبت به زنان غیر مطلقه از الگوهای ارتباطی آشفته تر و از نظر تحمل پریشانی در سطح پایین تری بودند.
کلیدواژه تحمل پریشانی، مولفه‎های ارتباطی خانواده، زنان مطلقه و غیر مطلقه
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه مشاوره, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved