>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سوادرسانه‌ای در بعد پردازش و تحلیل پیام‌های رسانه‌ها بر مصرف کالاهای فرهنگی (مورد مطالعه در زنان 15-39شهر شهرکرد)  
   
نویسنده فاضلیان دهکردی مهری ,محمدی اصغر
منبع زن و جامعه - 1395 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:51 -90
چکیده    امروزه مسئله مصرف و بویژه مصرف کالاهای فرهنگی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی از مسایل کلیدی و مهم در دستور کار برنامه‌ریزان و مسئولان فرهنگی جوامع قرار دارد. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی تاثیر سواد رسانه‌ای بر مقدار مصرف کالاهای فرهنگی در بین زنان (13-15) سال شهر شهرکرد بود. روش مطالعه از نوع پیمایش می‌باشد. جامعه آماری برابر با ( 39596) نفر بوده است که از این تعداد 380 نفر با توجه به فرمول کوکران و از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای (سیستماتیک) به عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و amos (مدل تجربی) و آماره‌های رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهند رابطه آماری معناد‌اری بین دو متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی زنان و مقدار مصرف کالاهای فرهنگی وجود نداشت و درعوض در بین پردازش و تحلیل پیام‌ها و مقدار مصرف کالاهای فرهنگی رابطه‌ای معنادار وجود داشت. مصرف کالاهای فرهنگی بر مبنای بعد (مقدار، نوع و گرایش به مصرف) و با توجه به سطح مصرف و انگیزه، عادت و رفتار بررسی شد که نشان داد انگیزه مصرف در زنان منجر به رفتار مصرف و گرایش و تنوع در مصرف کالاهای فرهنگی و تکرار در اعمال مصرف، منجر به ایجاد عادت در مصرف کالاهای فرهنگی آن‌ها می‌شود.
کلیدواژه سواد رسانه‌ای، مصرف کالاهای فرهنگی، زنان، شهر شهرکرد، پیام‌های رسانه‌ای، پردازش و تحلیل پیام‌ها
آدرس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دهاقان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, گروه جامعه شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved