>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارض های زناشویی و بهزیستی اجتماعی - صفحه:1-20

  tick  مقایسه تطبیقی ترجیحات ارزشی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی کرمان پاییز 93 - صفحه:21-38

  tick  بررسی کیفی وضعیت زندگی زنان دارای رابطه هم خانگی با جنس مخالف - صفحه:39-68

  tick  بازنمایی معنایی ماهیت زندگی زناشویی در ازدواج‌های ناموفق (رویکردی برساخت‌گرایانه) - صفحه:69-88

  tick  بررسی رابطه بین طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) - صفحه:89-114

  tick  نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین الگوهای ارتباطی و کیفیت زندگی زناشویی - صفحه:115-128

  tick  مقایسه تنظیم شناختی هیجان، منبع کنترل و معناجویی در زنان وابسته به مواد و زنان عادی - صفحه:129-146

  tick  مقایسه سلامت اجتماعی، قدرت تصمیم‌گیری، مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد - صفحه:147-166

  tick  بررسی نقش شهروندی زیست محیطی زنان بر بازیافت زباله های خانگی در شهر شیراز - صفحه:167-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved