>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه ی روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان  
   
نویسنده پناهی احسان ,فاتحی زاده مریم السادات
منبع زن و جامعه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:139 -155
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سرمایه ی روانشناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ماهیتی، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی متاهلان ساکن در شهر اصفهان (1392) بود. این پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. بدین طریق تعداد 75 زوج از اعضای جامعه انتخاب شدند و به وسیله ی پرسشنامه ی سرمایه ی روانشناختی لوتانز و همکاران(2007) و پرسشنامه ی کیفیت زندگی زناشویی فلچر (2000) مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سرمایه ی روانشناختی و کیفیت زندگی زناشویی، دارای همبستگی منفی (73/0 =r) می باشند. هم چنین بین مولفه های سرمایه ی روانشناختی و کیفیت زندگی زناشویی نیز رابطه ی منفی دیده شد. در تحلیل رگرسیون، مولفه ی خودکارآمدی و تاب آوری پیش-بینی کننده ی کیفیت زندگی زناشویی بودند. (p < ./05)
کلیدواژه سرمایه ی روانشناختی ,کیفیت زندگی زناشویی ,مولفه های زوجین
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved